Müşteri
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Afyonkarahisar ili,Erkman Beldesi 225,7 Ha. Afyon Batı Anadolu VagonFabrika Sahasının 1/1000 Ölçekli İmar Plan Uygulaması işi (18.Madde Uygulaması)
İşin Tanımı
225,7 Ha alanda imar kanunu kriterlerine göre (18.madde uygulaması) yapılması işi kapsamında; 225,7 ha BÖHYY uygun revizyon haritanın yapılması, ada ve parsellere ait parselasyon planlarının hazırlanması, dağıtım ve tesis cetvellerinin hazırlanması, tescile esas olacak cetvel ve planların hazırlanması, kadastro ayırma çaplarının hazırlanması, 225,7 Ha arazide uygulama yapılması ve kadastro kontrolü, tapu tescil işlemleri yapılmıştır.
Proje Fotoğrafları