Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
6. Bl. Md. Kapsamındaki Muhtelif Yolların Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
-

48,5 km halihazır harita yapımı, 39,1 km kamulaştırma mühendislik işleri,  222,188 m2 köprü projeleri yapımı, 100,13 km kesin proje yapımı,  31,15 km zemin araştırma mühendislik hizmetleri

Proje Fotoğrafları