Müşteri
Malatya Büyükşehir Belediyesi
İşin Adı
2035 Malatya İli Ulaşım Ana Planı Hazırlanması İşi
İşin Tanımı
-

-Malatya il geneline ait 2035 hedefli ulaşım ana planı hazırlanabilmesi için gerekli olabilecek; karayolu envanteri,   toplu ulaşım şebekesi, otopark uygulamaları, yaya ulaşımı, bisiklet uygulamaları, akıllı ve çevreci ulaşım   sistemleri, yük taşımacılığı, terminaller, vs. gibi ulaşım verileri; nüfus, idari yapı, gelir düzeyi, iş gücüne katılım,   öğrenci sayısı, okuryazarlık vs. gibi sosyal ve ekonomik veriler ile arazi kullanım durumu, organize sanayi   alanları,  konut, işyeri, okul, hastane, üniversite vs. gibi mekânsal verilerin toplanması,, bunlara ait veri tabanı   sistemi oluşturulması ve raporlanması,

- Malatya il geneline ait yol ağı sistemi; yol uzunluğu, kaplama genişliği, cinsi, şerit sayısı, yön durumu (tek yön, çift yön), refüj bilgileri (bölünmüş yol, bölünmemiş yol), yol kademelendirme sistemleri, yol kenarı arazi kullanım durumu (parklanma, konut, ticaret, sanayi, eğitim, sağlık, vs. gibi), toplu taşım hatları ve güzergahları, kavşaklar, vs. tüm mekansal bilgilerle ilgili CBS veri tabanı oluşturulmuş CBS ortamında hazırlanması,

- Malatya il geneli bazında hazırlanmış olan ulaşım ana planı işine veri oluşturacak şekilde tesadüfi olarak seçilen denekler üzerinde; hane halkı anketleri (Malatya İl Geneli’nde %4 örnekleme ile), toplu taşıma anketleri, sürücü-yolcu anketleri, lojistik anketleri, otopark kullanıcısı, bisikletli ve yaya anketleri yapılarak gerekli verilerin toplanması ve raporlanması,

- Malatya il geneli bazında ulaşım ana planına altlık oluşturacak şekilde belirlenen perde ve kordonlarda farklı türde araçları ve araç içi dolulukları kapsayacak şekilde video kamera ile çekimler yapılması, sabah-öğle- akşam trafik sayımları yapılmsı, analiz edilmesi ve raporlanması. Ayrıca kent bütününde seçilmiş olan 50 adet kavşak noktasında sabah-öğle- akşam ve hafta içi – hafta sonu değerleri kapsayacak şekilde araç sayımları gerektiğinde eş zamanlı olarak kameralara kayıt edilmesi, görüntülerin çözümlenmesi,  analiz edilmesi  ve raporlanması,

- Kent bütününe yönelik hazırlanan proje kapsamındaki ana arter yollarda ve toplu taşıma güzergâhlarında hız ve gecikme etütleri yapılması ve raporlanması,

- Elde edilen tüm veriler ışığında Malatya ili kent bütünü için mevcut durum ve geleceğe dönük (2035 hedef yılına kadar) projeksiyonlar göz önüne alınarak üretim, çekim, türel seçim ve dağılım modeli kurulması, seyahat atamaları yapılması, farklı alternatifler model yazılımları ile bilgisayar ortamında test edilerek seçilen en uygun alternatif için model geliştirilmesi, kalibre edilmesi, çözüm önerileri yapılması  ve model raporu hazırlanması,

- Toplanan tüm veriler, yapılan analizler ve model sonuçları doğrultusunda kent bütününe yönelik darboğazlar tespit edilmesi; kısa, orta ve uzun vadeli karayolu koridor, raylı sistem ve lastik tekerlekli toplu taşıma, katlı ve hemzemin kavşak, yayalaştırma, yük taşıma, ara toplu taşıma, otopark stratejileri, çevre yerleşimlerle ulaşım ve bisiklet yolları avan projeleri hazırlanması ve sunulması,

- İhale kapsamında kent bütünü içerisinde faaliyet gösteren ticari taksi, dolmuş, minibüs, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, vs. tüm toplu taşım sistemi analiz edilmesi, kısa, orta ve uzun vadede yeni öneriler geliştirilmesi, hat optimizasyonları yapılması, bunlara ait fizibilite raporları hazırlanması,

- İhale kapsamında sayım yapılan ve projelendirilen yol ve kavşak projelerine ait mikro ve makro ölçekte simülasyonlar bilgisayar yazılımları ile yapılması, sinyalize kavşaklara ait sinyal optimizasyonları yapılması, faz diagramları ve trafik dolaşım şemaları hazırlanması,

- Malatya ili genelinde oluşturulan ulaşım ana planı modeli sonuçlarına göre orta ve uzun vadede öngörülen kentçi raylı sistem hatlarına ait ön projeler hazırlanması, bunların yatırım planları belirlenmesi ve fizibilite etüt raporları hazırlanması

Proje Fotoğrafları